Member

Professor

Postgraduate

  • Makiko Kosugi
  • Tomohiro Nishimura
  • Hendra Gunter

Undergraduate

  • Jun Ishii
  • Kai Ogawa
  • Yuki Saitoh
  • Kohei Sawada
  • Hiroto Sekita
  • Masato Matubayashi