Member

Professor

Postgraduate (M2)

 • Hiromichi Ikeda
 • Kotaro Manabe

Postgraduate (M1)

 • Naomi Kimura
 • Mitsuki Terada

Undergraduate

 • Ryusuke Shimada
 • Mitsuhiro Watanabe

OB・OG (Master)

OB・OG (Bachelor)

 • Tatsuya Honda [2014]
 • Jun Ishii [2015]
 • Yuki Saitoh [2015]
 • Kohei Sawada [2015]
 • Hiroto Sekita [2015]
 • Kotaro Tamura [2016]
 • Kazuki Tsuduike [2016]
 • Yu Nomata [2016]
 • Koji Nishiguchi [2017]